ABC ochrony danych osobowych

II. POJĘCIA UŻYTE W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

4. Przetwarzanie danych

Przetwarzaniem danych osobowych jest wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji. Przetwarzaniem jest zatem już samo przechowywanie danych, nawet jeśli podmiot faktycznie z nich nie korzysta. W pojęciu przetwarzania mieści się także ich udostępnianie, zmienianie, modyfikowanie, przekazywanie, zbieranie, utrwalanie, opracowywanie.

Ustawa definiuje jedynie pojęcie „przetwarzania”, brak jest natomiast definicji poszczególnych form przetwarzania, takich jak: udostępnianie, przekazywanie. Należy je zatem rozumieć zgodnie z ich słownikowym znaczeniem.

Ustawa definiuje wszakże jedną z operacji przetwarzania, a mianowicie – operację usuwania danych.