ABC ochrony danych osobowych

II. POJĘCIA UŻYTE W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych

Ustawa posługuje się pojęciem „administrator danych”. Jest ono zdefiniowane w art. 7 pkt 4 ustawy. Administratorem jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Między innymi może to być organ państwowy, organ samorządu terytorialnego lub państwowa albo komunalna jednostka organizacyjna.

Z praktyki stosowania ustawy wynika, że niektóre podmioty mają problem z właściwym wskazaniem administratora danych, tymczasem w przypadku podmiotów publicznych jego rozwiązanie nierzadko znajduje się w przepisach prawa stanowiących podstawę utworzenia zbioru. Zazwyczaj znajduje się tam wskazanie, kto jest odpowiedzialny za utworzenie i prowadzenie zbioru danych osobowych, oraz określone są podstawowe zasady prowadzenia zbioru.

Tytułem przykładu można wskazać przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003  r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2006 nr 234, poz. 1694 ze zm.). Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 124 pkt 1 lit. h) tej ustawy, rejestr osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi, na podstawie art. 144 ust. 1 tej ustawy, Prezes Urzędu ds. Repatriacji i  Cudzoziemców.